تبدیل پایان نامه به مقاله،استخراج مقالات از پایان نامه ارش