دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد
دانلود رایگان فیلم آموزش برنامه حسابداری سپیدار نرم افزار سپیدار همکاران سیستم + کتاب pdf
0 (0)

0دیدگاه کاربران

در انبار موجود نمی باشد

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد

0 (0)

0دیدگاه کاربران

ویژگی های محصول
  • حجم ویدوها: 1 گیگ
  • کیفیت ویدیوها: 720HD
  • سطح آموزش: مبتدی تا پیشرفته

34,900 تومان

نقد و بررسی

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد

گروه آموزش نرم افزار سایت تلماتو در این محصول، فیلم و کتاب آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم را تهیه کرده و برای دانلود گذاشته اند. کتاب آموزش نرم افزار سپیدار به صورت pdf می باشد و صفر تا صد حسابداری را به شما آموزش می دهد. ویدئو ها نیز مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار حسابداری را آموزش می دهد و برای افرادی مناسب می باش که علاقمند به یادگیری از طریق فیلم آموزشی هستند. البته شایان ذکر است که فایل ویدئویی دانه وسیعی از موضوعات را پوشش می دهد و در قسمت سرفصل می توانید عناوین تدریس را مشاهده کنید. با ما همراه باشید تا بیشتر در رابطه با این پکیج آموزشی اطلاعات کسب کنید.

آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار دانلود رایگان فیلم و کتاب pdf آموزش تصویری برنامه حسابداری سپیدار پاورپوینت و ویدیوی آموزشی همکاران سیستم تلماتو

 

اهیمت دانلود فیلم ( ویدئو ) و کتاب آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم | صفر تا صد pdf

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺛﺒﺖ روﯾﺪاد ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، اداره و ﮐﻨﺘﺮل واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون واﺣﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ اﻣـﺮی اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺣﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ داری ﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از داﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ روﯾـﺪاد ﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ ) واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد (ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ و اﮐﺜـﺮا ﻣﺎﯾـﻞ اﻧـﺪ ﻓـﺎرق از ﺑـﺪﻫﮑﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﺛﺒﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و دﻓﺘﺮداری اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ و ﺿـﺒﻂ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روﯾﺪاد ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﮔـﺰارش ﮔﯿـﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺗـﺎ از ﻋﻤﻠﮑـﺮد واﺣـﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

 

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد ویدئو

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﯿﺪار ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺳﯿﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧـﺮم اﻓـﺰای ﺟـﺎﻣﻊ ﺑﺮای واﺣﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ثبت های ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﻤﺎم روﯾﺪاد های ﻣﺎﻟﯽ )ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ و (…..واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی آﺳﺎن و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺎزوﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪران ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪرای و دﻓﺘﺮداری ﺑـﻪ اﯾﻔـﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﭙﺮدازد.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮز و ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. در همین راستا گروه تلماتو اقدام به تولید محصولی با عنوان آموزش صفر تا صد نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم کرده است که همزمان به صورت کتاب ( فایل pdf ) و فیلم یا ویدئو به فروش می رسد.

 

میزان پوشش اصناف نرم افزار حسابداری سپیدار

شرکت سپیدار سیستم یکی از شرکت‌های عضو گروه همکاران سیستم است که در سال ۱۳۸۷، با هدف عرضه انحصاری سیستم حسابداری سپیدار و نرم افزار فروشگاهی دشت و ارائه خدمات به مشتریان این دو محصول تاسیس شد. نرم افزار مالی سپیدارِ همکاران سیستم با شعار ساده و پایدار نرم افزاری مناسب برای مدیریت هوشمندانه شرکت‌های کوچک و نرم افزار فروشگاهی دشتِ همکاران سیستم با پیام ساده و سودمند نرم افزار حسابداری ویژه اصناف و فروشگاه‌ ها است. پس اگر کسب و کار کوچک خود را دارید و از نرم افزار حسابداری سپیدار بهره می برید، به شما توصیه می کنیم که این پکیج آموزش صفر تا صد نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم را که هم به صورت فیلم و هم به صورت کتاب (pdf) می باشد را خریداری کرده و دانلود کنید تا مفاهیم و شیوه عمل با آن را در سریع ترین زمان فرا گیرید. ویدئو

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد

 

اهداف دوره آموزش صفر تا صد نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم دانلود فیلم و کتاب  pdf

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود کارآموز بعد از دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش صفر تا صد نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم و مطالعه آن بتواند: ویدئو

1- ﻋﻤﻠﯿﺎت راه اﻧﺪازی، اﺳﺘﻘﺮار و ورود اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﭙﯿﺪار را ﻓﺮاﮔﯿﺮد.
2- ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ( ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، درﯾﺎﻓﺖ و  ﭘﺮداﺧﺖ، اﻧﺒﺎرداری و …. ) را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
3- ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﻬﺎﻣﺪارن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
4- ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.
5- ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. مجموعه آموزشی پیش رو شامل  کتاب و فیلم ( ویدئو ) آموزشی سیستم جامع حسابداری سپیدار که نرم افزار سپیدار را به صورت متنی ( pdf ) و تصویری و ویدیویی با جزئیات کامل توضیح می دهد را خریداری و سپس دانلود کنید. در این قسمت چند فیلم ( ویدئو ) کوتاه از این آموزش برای شما گذاشته شده است تا با مشاهده آنها به کیفیت محصول فروشی پی برده و در خرید خود دچار تردید نشوید.

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد

مجموعه آموزشی سپیدار برای چه افرادی مناسب می باشد؟

1-عزیزانی که به دنبال موقعیت شغلی بهتر در حوزه حسابداری و حسابرسی هستند.

2-  دانشجویان و افراد هنرجو در حوزه حسابداری ومدیریت

3- تمام رده های حسابداری (کمک حسابدار-حسابدار-حسابدار ارشد-مدیر مالی

4- مدیران عامل و اعضاء هیت مدیره که قصد انتخاب یک نرم افزار مالی مناسب را دارند

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد

 

محتویات فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد دانلود  ویدئو

پکیج آموزش نرم افزار حسابدرای ، یک کتاب به صورت pdf برای دانلود دارد که از هفت فصل تشکیل شده است. در فصل اول آن در رابطه با راه اندازی، استقرار و ورود اطلاعات پایه صبحت شده است و در فصل دوم و سوم نیز سیستم حسابداری و انواع حساب های تفصیلی به طور کامل تشریح شده اند. فصل 4 و 5  کتاب ( pdf ) آموزش صفر تا صد نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم نیز نحوه  ورود اطلاعات پایه و سامانه دریافت و پرداخت توضیح داده شده است. با مطالعه فصل 6 و 7 نیز به درک کاملی از به شیوه انبارداری و مدیریت مشتریان خواهید رسید.

بسته آموزش نرم افزار حسابدرای ، علاوه بر کتاب ، 86 فیلم یا ویدئو با موضوعات مختلف دارد که از مقدماتی تا پیشرفته این نرم افزار را به شما آموزش می دهد. عناوین این ویدئو ها در قسمت سرفصل ها آورده شده است. مجموع زمان این ویدئوی آموزشی 30 ساعت می باشد.

 

0/5 (0 نظر)
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش