-37%

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد

34,900 تومان

توضیحات

گروه آموزش نرم افزار سایت تلماتو در این محصول، فیلم و کتاب آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم را تهیه کرده و برای دانلود گذاشته اند. کتاب آموزش نرم افزار سپیدار به صورت pdf می باشد و صفر تا صد حسابداری را به شما آموزش می دهد. ویدئو ها نیز مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار حسابداری را آموزش می دهد و برای افرادی مناسب می باش که علاقمند به یادگیری از طریق فیلم آموزشی هستند. البته شایان ذکر است که فایل ویدئویی دانه وسیعی از موضوعات را پوشش می دهد و در قسمت سرفصل می توانید عناوین تدریس را مشاهده کنید. با ما همراه باشید تا بیشتر در رابطه با این پکیج آموزشی اطلاعات کسب کنید.

آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار دانلود رایگان فیلم و کتاب pdf آموزش تصویری برنامه حسابداری سپیدار پاورپوینت و ویدیوی آموزشی همکاران سیستم تلماتو

 

اهیمت دانلود فیلم ( ویدئو ) و کتاب آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم | صفر تا صد pdf

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺛﺒﺖ روﯾﺪاد ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، اداره و ﮐﻨﺘﺮل واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون واﺣﺪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﻪ اﻣـﺮي اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺣﺪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ داري ﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از داﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ روﯾـﺪاد ﻫـﺎي ﻣﺎﻟﯽ ) واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد (ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ و اﮐﺜـﺮا ﻣﺎﯾـﻞ اﻧـﺪ ﻓـﺎرق از ﺑـﺪﻫﮑﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﺛﺒﺖ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاری و دﻓﺘﺮداري اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ و ﺿـﺒﻂ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روﯾﺪاد ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﮔـﺰارش ﮔﯿـﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺗـﺎ از ﻋﻤﻠﮑـﺮد واﺣـﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

 

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد ویدئو

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﯿﺪار ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺳﯿﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧـﺮم اﻓـﺰاي ﺟـﺎﻣﻊ ﺑﺮاي واﺣﺪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ثبت های ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم روﯾﺪاد های ﻣﺎﻟﯽ )ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ و (…..واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮي آﺳﺎن و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺎزوﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪران ﺣﺮﻓﻬﺎي ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪراي و دﻓﺘﺮداري ﺑـﻪ اﯾﻔـﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﭙﺮدازد.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺮﯾﻊ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮز و ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. در همین راستا گروه تلماتو اقدام به تولید محصولی با عنوان آموزش صفر تا صد نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم کرده است که همزمان به صورت کتاب ( فایل pdf ) و فیلم یا ویدئو به فروش می رسد.

 

میزان پوشش اصناف نرم افزار حسابداری سپیدار

شرکت سپیدار سیستم یکی از شرکت‌های عضو گروه همکاران سیستم است که در سال ۱۳۸۷، با هدف عرضه انحصاری سیستم حسابداری سپیدار و نرم افزار فروشگاهی دشت و ارائه خدمات به مشتریان این دو محصول تاسیس شد. نرم افزار مالی سپیدارِ همکاران سیستم با شعار ساده و پایدار نرم افزاری مناسب برای مدیریت هوشمندانه شرکت‌های کوچک و نرم افزار فروشگاهی دشتِ همکاران سیستم با پیام ساده و سودمند نرم افزار حسابداری ویژه اصناف و فروشگاه‌ ها است. پس اگر کسب و کار کوچک خود را دارید و از نرم افزار حسابداری سپیدار بهره می برید، به شما توصیه می کنیم که این پکیج آموزش صفر تا صد نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم را که هم به صورت فیلم و هم به صورت کتاب (pdf) می باشد را خریداری کرده و دانلود کنید تا مفاهیم و شیوه عمل با آن را در سریع ترین زمان فرا گیرید. ویدئو

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد

 

اهداف دوره آموزش صفر تا صد نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم دانلود فیلم و کتاب  pdf

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود کارآموز بعد از دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش صفر تا صد نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم و مطالعه آن بتواند: ویدئو

1- ﻋﻤﻠﯿﺎت راه اﻧﺪازي، اﺳﺘﻘﺮار و ورود اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﭙﯿﺪار را ﻓﺮاﮔﯿﺮد.
2- ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ( ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، درﯾﺎﻓﺖ و  ﭘﺮداﺧﺖ، اﻧﺒﺎرداري و …. ) را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
3- ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﻬﺎﻣﺪارن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
4- ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.
5- ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. مجموعه آموزشی پیش رو شامل  کتاب و فیلم ( ویدئو ) آموزشی سیستم جامع حسابداری سپیدار که نرم افزار سپیدار را به صورت متنی ( pdf ) و تصویری و ویدیویی با جزئیات کامل توضیح می دهد را خریداری و سپس دانلود کنید. در این قسمت چند فیلم ( ویدئو ) کوتاه از این آموزش برای شما گذاشته شده است تا با مشاهده آنها به کیفیت محصول فروشی پی برده و در خرید خود دچار تردید نشوید.

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد

مجموعه آموزشی سپیدار برای چه افرادی مناسب می باشد؟

1-عزیزانی که به دنبال موقعیت شغلی بهتر در حوزه حسابداری و حسابرسی هستند.

2-  دانشجویان و افراد هنرجو در حوزه حسابداری ومدیریت

3- تمام رده های حسابداری (کمک حسابدار-حسابدار-حسابدار ارشد-مدیر مالی

4- مدیران عامل و اعضاء هیت مدیره که قصد انتخاب یک نرم افزار مالی مناسب را دارند

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد

 

محتویات فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد دانلود  ویدئو

پکیج آموزش نرم افزار حسابدرای ، یک کتاب به صورت pdf برای دانلود دارد که از هفت فصل تشکیل شده است. در فصل اول آن در رابطه با راه اندازی، استقرار و ورود اطلاعات پایه صبحت شده است و در فصل دوم و سوم نیز سیستم حسابداری و انواع حساب های تفصیلی به طور کامل تشریح شده اند. فصل 4 و 5  کتاب ( pdf ) آموزش صفر تا صد نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم نیز نحوه  ورود اطلاعات پایه و سامانه دریافت و پرداخت توضیح داده شده است. با مطالعه فصل 6 و 7 نیز به درک کاملی از به شیوه انبارداری و مدیریت مشتریان خواهید رسید.

بسته آموزش نرم افزار حسابدرای ، علاوه بر کتاب ، 86 فیلم یا ویدئو با موضوعات مختلف دارد که از مقدماتی تا پیشرفته این نرم افزار را به شما آموزش می دهد. عناوین این ویدئو ها در قسمت سرفصل ها آورده شده است. مجموع زمان این ویدئوی آموزشی 30 ساعت می باشد.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.


اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد”