فروشگاه

دانلود رایگان آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولی به روش نصرت با 100 جلسه سریع و راحت و کامل
یادگیری کامل مکالمه زبان ترکی استانبولی با دانلود رایگان 100 فایل صوتی ( مشابه نصرت )
۱۳۹۹-۰۳-۰۳
آموزش تصویری زبان انگلیسی نصرت در 90 روز برای کامپیوتر دانلود رایگان فیلم آموزش اندروید و آیفون
آموزش تصویری ( ویدیویی ) زبان انگلیسی با متد نصرت برای کامپیوتر | یادگیری سریع و راحت
۱۳۹۹-۰۳-۰۵
نمایش همه

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد

24,900 تومان

حجم: 1گیگ
کیفیت: 720hd
سطح دروه 0-100
مدت زمان: ساعت
دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

گروه آموزش نرم افزار سایت تلماتو در این محصول، فیلم و کتاب آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم را تهیه کرده و برای دانلود گذاشته اند. کتاب آموزش نرم افزار سپیدار به صورت pdf می باشد و صفر تا صد حسابداری را به شما آموزش می دهد. ویدئو ها نیز مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار حسابداری را آموزش می دهد و برای افرادی مناسب می باش که علاقمند به یادگیری از طریق فیلم آموزشی هستند. البته شایان ذکر است که فایل ویدئویی دانه وسیعی از موضوعات را پوشش می دهد و در قسمت سرفصل می توانید عناوین تدریس را مشاهده کنید. با ما همراه باشید تا بیشتر در رابطه با این پکیج آموزشی اطلاعات کسب کنید.

آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار دانلود رایگان فیلم و کتاب pdf آموزش تصویری برنامه حسابداری سپیدار پاورپوینت و ویدیوی آموزشی همکاران سیستم تلماتو

اهیمت دانلود فیلم ( ویدئو ) و کتاب آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم | صفر تا صد pdf

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺛﺒﺖ روﯾﺪاد ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، اداره و ﮐﻨﺘﺮل واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون واﺣﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ اﻣـﺮی اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺣﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ داری ﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از داﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ روﯾـﺪاد ﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ ) واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد (ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ و اﮐﺜـﺮا ﻣﺎﯾـﻞ اﻧـﺪ ﻓـﺎرق از ﺑـﺪﻫﮑﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﺛﺒﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و دﻓﺘﺮداری اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ و ﺿـﺒﻂ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روﯾﺪاد ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﮔـﺰارش ﮔﯿـﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺗـﺎ از ﻋﻤﻠﮑـﺮد واﺣـﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

 

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد ویدئو

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﯿﺪار ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺳﯿﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧـﺮم اﻓـﺰای ﺟـﺎﻣﻊ ﺑﺮای واﺣﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ثبت های ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﻤﺎم روﯾﺪاد های ﻣﺎﻟﯽ )ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ و (…..واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی آﺳﺎن و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺎزوﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪران ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪرای و دﻓﺘﺮداری ﺑـﻪ اﯾﻔـﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﭙﺮدازد.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮز و ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. در همین راستا گروه تلماتو اقدام به تولید محصولی با عنوان آموزش صفر تا صد نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم کرده است که همزمان به صورت کتاب ( فایل pdf ) و فیلم یا ویدئو به فروش می رسد.

 

میزان پوشش اصناف نرم افزار حسابداری سپیدار

شرکت سپیدار سیستم یکی از شرکت‌های عضو گروه همکاران سیستم است که در سال ۱۳۸۷، با هدف عرضه انحصاری سیستم حسابداری سپیدار و نرم افزار فروشگاهی دشت و ارائه خدمات به مشتریان این دو محصول تاسیس شد. نرم افزار مالی سپیدارِ همکاران سیستم با شعار ساده و پایدار نرم افزاری مناسب برای مدیریت هوشمندانه شرکت‌های کوچک و نرم افزار فروشگاهی دشتِ همکاران سیستم با پیام ساده و سودمند نرم افزار حسابداری ویژه اصناف و فروشگاه‌ ها است. پس اگر کسب و کار کوچک خود را دارید و از نرم افزار حسابداری سپیدار بهره می برید، به شما توصیه می کنیم که این پکیج آموزش صفر تا صد نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم را که هم به صورت فیلم و هم به صورت کتاب (pdf) می باشد را خریداری کرده و دانلود کنید تا مفاهیم و شیوه عمل با آن را در سریع ترین زمان فرا گیرید. ویدئو

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد

اهداف دوره آموزش صفر تا صد نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم دانلود فیلم و کتاب  pdf

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود کارآموز بعد از دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش صفر تا صد نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم و مطالعه آن بتواند: ویدئو

1- ﻋﻤﻠﯿﺎت راه اﻧﺪازی، اﺳﺘﻘﺮار و ورود اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﭙﯿﺪار را ﻓﺮاﮔﯿﺮد.
2- ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ( ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، درﯾﺎﻓﺖ و  ﭘﺮداﺧﺖ، اﻧﺒﺎرداری و …. ) را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
3- ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﻬﺎﻣﺪارن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
4- ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.
5- ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. مجموعه آموزشی پیش رو شامل  کتاب و فیلم ( ویدئو ) آموزشی سیستم جامع حسابداری سپیدار که نرم افزار سپیدار را به صورت متنی ( pdf ) و تصویری و ویدیویی با جزئیات کامل توضیح می دهد را خریداری و سپس دانلود کنید. در این قسمت چند فیلم ( ویدئو ) کوتاه از این آموزش برای شما گذاشته شده است تا با مشاهده آنها به کیفیت محصول فروشی پی برده و در خرید خود دچار تردید نشوید.

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد

مجموعه آموزشی سپیدار برای چه افرادی مناسب می باشد؟

1-عزیزانی که به دنبال موقعیت شغلی بهتر در حوزه حسابداری و حسابرسی هستند.

2-  دانشجویان و افراد هنرجو در حوزه حسابداری ومدیریت

3- تمام رده های حسابداری (کمک حسابدار-حسابدار-حسابدار ارشد-مدیر مالی

4- مدیران عامل و اعضاء هیت مدیره که قصد انتخاب یک نرم افزار مالی مناسب را دارند

دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد

 

محتویات فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد دانلود  ویدئو

پکیج آموزش نرم افزار حسابدرای ، یک کتاب به صورت pdf برای دانلود دارد که از هفت فصل تشکیل شده است. در فصل اول آن در رابطه با راه اندازی، استقرار و ورود اطلاعات پایه صبحت شده است و در فصل دوم و سوم نیز سیستم حسابداری و انواع حساب های تفصیلی به طور کامل تشریح شده اند. فصل 4 و 5  کتاب ( pdf ) آموزش صفر تا صد نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم نیز نحوه  ورود اطلاعات پایه و سامانه دریافت و پرداخت توضیح داده شده است. با مطالعه فصل 6 و 7 نیز به درک کاملی از به شیوه انبارداری و مدیریت مشتریان خواهید رسید.

بسته آموزش نرم افزار حسابدرای ، علاوه بر کتاب ، 86 فیلم یا ویدئو با موضوعات مختلف دارد که از مقدماتی تا پیشرفته این نرم افزار را به شما آموزش می دهد. عناوین این ویدئو ها در قسمت سرفصل ها آورده شده است. مجموع زمان این ویدئوی آموزشی 30 ساعت می باشد.

 

سرفصل ویدئوها

1 فهرست مطالب فیلم آموزش سپیدار

ویدئو01: معرفی صفحه اصلی 4:30
ویدئو02: کاربرد کلیدهای مختلف در سیستم جامع سپیدار 4:30
ویدئو03: تعریف سال مالی 4:30
ویدئو04: تنظیمات مربوط به اطلاعات شرکت 4:30
ویدئو05: تعریف کاربر در سیستم سپیدار 4:30
ویدئو06:  تعریف کدینگ و ترتیب کدینگ 4:30
ویدئو07: مفهوم حساب و انواع طبقه بندی آن 4:30
ویدئو08: استقرار کدینگ پیش فرض 4:30
ویدئو09: حساب تفصیلی 4:30
ویدئو10: تعریف طرف حساب 4:30
ویدئو11: تعریف مراکز هزینه 4:30
ویدئو12: تعریف صندوق 4:30
ویدئو13: تعریف حساب های بانکی 4:30
ویدئو14: تعریف کارت خوان 4:30
ویدئو15: تعریف تفصیلی سایر 4:30
ویدئو16: معرفی دسته چک 4:30
ویدئو17: معرفی انبار 4:30
ویدئو18: تعریف واحد سنجش جدید 4:30
ویدئو19: تعریف کالا و خدمات 4:30
ویدئو20: معرفی نوع فروش 4:30
ویدئو21: معرفی اعلام قیمت 4:30
ویدئو22: ثبت چک های دریافتی در ابتدای دوره 4:30
ویدئو23: ثبت چک های ابتدای دروه پرداختنی 4:30
ویدئو24: ثبت موجودی کالای ابتدای دوره 24 4:30
ویدئو25: انجام عملیات اول دوره 4:30
ویدئو26: صدور سند حسابداری 4:30
ویدئو27: قطعی یا دائمی کردن سند 4:30
ویدئو28: صدور سند کل 4:30
ویدئو29: شماره گذاری مجدد اسناد 4:30
ویدئو30: مرور حساب ها
ویدئو31: گزارش ترازها
ویدئو32: گزارش دفاتر
ویدئو33: بستن حساب های سود زیانی
ویدئو34: صدور سند اختتامیه، افتتاحیه
ویدئو35: عملیات بانکی چک دریافتی
ویدئو36: عملیات بانکی چک پرداختی
ویدئو37: استرداد چک
ویدئو38: تسویه کارت خوان
ویدئو39: صورت حساب بانکی
ویدئو40: صورت مغایرت حساب بانکی
ویدئو41: مرور عملیات بانکی
ویدئو42: جستجوی چک
ویدئو43: فاکتور خرید
ویدئو44: برگشت از رسید انبار
ویدئو45: خروج از انبار
ویدئو46: برگشت از خروج از انبار
ویدئو47: قیمت گذاری اسناد انبار
ویدئو48: دریافت و پرداخت
ویدئو49: آموزش کامل انبار نرم افزار سپیدار
ویدئو50: آموزش صدور سند و کلیه میانبرها
ویدئو51: آموزش کامل قسمت مشتریان و فروش سپدار
ویدئو52: آموزش نحوه ثبت استقرار دارایی ثابت
ویدئو53: آموزش نحوه ثبت بلااستفاده کردن دارایی ثابت
ویدئو54: آموزش نحوه ثبت تغییر نرخ و روش استهلاک دارایی ثابت
ویدئو55: آموزش نحوه ثبت طبقه و گروه داراییی ثابت
ویدئو56: آموزش نحوه ثبت فاکتور خرید دارایی ثابت
ویدئو57: آموزش نحوه ثبت فروش دارایی ثابت
ویدئو58: آموزش نحوه ثبت محل استقرار دارای ثابت
ویدئو59: آموزش نحوه ثبت مخارج پس از تحصیل دارایی ثابت
ویدئو60: آموزش ویدئویی اقدامات مهم در زمان بستن حسابها
ویدئو61: آموزش ویدئویی تهیه فایل گزارشات فصلی در نرم افزار سپیدار
ویدئو62: آموزش تنظیمات دارایی ثابت در برنامه سپیدار
ویدئو63: آموزش محاسبه استهلاک دارایی ثابت
ویدئو64: پیش بینی تولید
ویدئو65: ترازنامه
ویدئو66: تعریف فرمول ساخت
ویدئو67: تهیه فایل الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق
ویدئو68: تهیه فایل گزارش فصلی سال ( نحوه تهیه فایل خرید و فروش فصلی )
ویدئو69: جابه جایی ستون های فاکتور
ویدئو70: سپیدار پیش فاکتور
ویدئو71: عملیات ارزی
ویدئو72: قراردادن اطلاعات تکمیلی فاکتور به چاپ فاکتور
ویدئو73: قوانین مالیات بر درآمد حقوق و اعمال آن 1
ویدئو74: قوانین مالیات بر درآمد حقوق و اعمال آن 2
ویدئو75: گزارش مرور سفارش در سیستم تولید
ویدئو76: گزارش دارایی ثابت
ویدئو77: مالیات بر ارزش افزوده در نرم افزار سپیدار
ویدئو78: محاسبه سنوات در قسمت حقوق دستمزد
ویدئو79: محاسبه عیدی در نرم افزار سپیدار 1
ویدئو80: محاسبه عیدی در نرم افزار سپیدار 2
ویدئو81: نحوه ارسال و دریافت اطلاعات در نرم افزار سپیدار
ویدئو82: نحوه اضافه کردن ستون به فاکتور
ویدئو83: نحوه تراز کردن ستون در فاکتور
ویدئو84: نحوه تغییر ساز ستون ها در فاکتور
ویدئو85: نحوه تغییر فونت در گزارشات
ویدئو86: نحوه حذف ستون در فاکتور
ویدئو87: نحوه ویرایش گزارش کلاب

 

سرفصل کتاب

0  مقدمه

بخش01: مقدمه 4:30
بخش02: اهداف دوره 4:30

 

1 فصل 1 : راه اندازی ، استقرار و ورود اطلاعات پایه

بخش01: ورود به سیستم 4:30
بخش02: معرفی صفحه اصلی 4:30
بخش03: معرفی کلیدها 4:30
بخش04: تعریف سال مالی 4:30
بخش05: تنظیمات مربوط به اطلاعات شرکت 4:30
بخش06: ایجاد کاربر جدید 4:30
بخش07: آتعریف کدینگ و ترتیب کدینگ در سپیدار 4:30
بخش08: مفهوم حساب و انواع طبقه بندی آن 4:30
بخش09: استقرار کدینگ پیش فرض 4:30

 

2 فصل 2 : انواع حساب های تفصیلی

بخش01: دسته بندی حساب تفصیلی در سپیدار 4:30
بخش02: تعریف مراکز هزینه 4:30
بخش03: تعریف صندوق 4:30
بخش04: تعریف حساب های بانکی 4:30
بخش05: تعریف کارت خوان در سپیدار 4:30
بخش06: تعریف تفصیلی سایر 4:30

 

3 فصل3 : سیستم حسابداری

بخش01: صدور سند حسابداری 4:30
بخش02: قطعی یا دائمی کردن سند 4:30
بخش03: صدور سند کل 4:30
بخش04: شماره گذاری مجدد اسناد 4:30
بخش05: تهیه گزارش از مانده یک حساب در کلیه سطوح گروه ،کل،معین وتفصیلی 4:30
بخش06: تهیه تراز حساب ها کل،معین وتفصیلی 4:30
بخش07: گزارش دفاتر کل،معین وتفصیلی 4:30
بخش08: بستن حساب های سود زیانی 4:30
بخش09: بستن حساب های دایمی: صدور سند اختتامیه وافتتاحیه 4:30

 

4 فصل4 :ورود اطلاعات پایه و سایر سیستم ها

بخش01: معرفی دسته چک 4:30
بخش02: معرفی انبار 4:30
بخش03: معرفی واحد های سنجش 4:30
بخش04: معرفی کالا و خدمات 4:30
بخش05: معرفی نوع فروش 4:30
بخش06: معرفی اعلامیه قیمت 4:30
بخش07: ثبت چک های دریافتنی ابتدا دوره یا استقرار چک های دریافتی 4:30
بخش08: ثبت چک های پرداختنی ابتدا دوره یا استقرار چک های دریافتی 4:30
بخش09: ثبت موجودی کالای ابتدا دوره 4:30
بخش10: انجام عملیات ابتدا دوره  و ثبت سند افتتاحیه حسابداری 4:30

 

5 فصل5 :سیستم دریافت و پرداخت

بخش01: انواع دریافت 4:30
بخش02: انواع پرداخت 4:30
بخش03: انتقال وجه از بانک به صندوق 4:30
بخش04: عملیات بانکی چک دریاقتنی 4:30
بخش05: عملیات بانیک چک پرداختنی 4:30
بخش06: استرداد چک پرداختی 4:30
بخش07: تسویه کارت خوان 4:30
بخش08: صورت حساب بانکی 4:30
بخش09: تهیه صورت مغایرت بانکی 4:30
بخش10: مرور عملیات بانکی 4:30
بخش10: جست و جو چک 4:30

 

6 فصل6 :سیستم تامین کنندگان و انبار

بخش01: فاکتور خرید 4:30
بخش02: رسید از انبار 4:30
بخش03: برگشت از رسید انبار 4:30
بخش04: خروج از انبار 4:30
بخش05: برگشت از خروج انبار 4:30
بخش06: قیمت گذاری اسناد انبار 4:30
بخش07: قیمت گذاری محصولات تولیدی 4:30
بخش08: صورت حساب طرف مقابل 4:30
بخش09: اعلامیه بدهکار و بستانکار 4:30
بخش10: مرور انبار تعدادی و مبلغی 4:30
بخش10: گزارش کاردکس کالا 4:30

 

7 فصل 7: سیستم مشتریان و فروش

بخش01: ثبت پیش فاکتور 4:30
بخش02: ثبت فاکتور فروش 4:30
بخش03: گزارش مرور فروش 4:30
بخش04: گزارش مالیات بر ارزش افزوده 4:30

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فیلم و کتاب ( pdf ) آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم از صفر تا صد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.