فروشگاه

دانلود رایگان آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولی به روش نصرت با 100 جلسه سریع و راحت و کامل
یادگیری کامل مکالمه زبان ترکی استانبولی با دانلود رایگان 100 فایل صوتی ( مشابه نصرت )
2020-05-23
آموزش تصویری زبان انگلیسی نصرت در 90 روز برای کامپیوتر دانلود رایگان فیلم آموزش اندروید و آیفون
آموزش تصویری ( ویدیویی ) زبان انگلیسی با متد نصرت برای کامپیوتر | یادگیری سریع و راحت
2020-05-25
نمایش همه

دانلود فیلم و کتاب آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم تصویری pdf

55,000 تومان 14,900 تومان

دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

عنوان فایل : دانلود فیلم و کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم  pdf + مقالات آموزشی برنامه همکاران سیستم رایگان 

نوع فایل : پی دی اف pdf

حجم مجموع فایل ها :    1GB

تعداد کل صفحات : 400 صفحه

زمان آموزش ویدیویی : بیش از 7 ساعت آموزش ویدیویی

تعداد فیلم ها : 90 عدد فیلم آموزشی

آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار دانلود رایگان فیلم و کتاب pdf آموزش تصویری برنامه حسابداری سپیدار پاورپوینت و ویدیوی آموزشی همکاران سیستم تلماتو

 

توضیحات آموزش برنامه حسابداری سپیدار + دانلود فیلم و کتاب تصویری نرم افزار pdf

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺛﺒﺖ روﯾﺪاد ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، اداره و ﮐﻨﺘﺮل واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون واﺣﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ اﻣـﺮی اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ داری ﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎرﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از داﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ روﯾـﺪاد ﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ )واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد (ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ و اﮐﺜـﺮا ﻣﺎﯾـﻞ اﻧـﺪ ﻓـﺎرق از ﺑـﺪﻫﮑﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎرﺛﺒﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و دﻓﺘﺮداری اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ و ﺿـﺒﻂ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﮔـﺰارش ﮔﯿـﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺗـﺎ از ﻋﻤﻠﮑـﺮد واﺣـﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﯿﺪارﺳﯿﺴﺘﻢ آﺳﯿﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧـﺮم اﻓـﺰای ﺟـﺎﻣﻊ ﺑﺮای واﺣﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزاز ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺘﻬﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﻤﺎم روﯾﺪادﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ )ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ و (…..واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی آﺳﺎن و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺎزوﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪران ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪرای و دﻓﺘﺮداری ﺑـﻪ اﯾﻔـﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﭙﺮدازد.    فیلم و ویدیوی  آموزشی + دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮز و ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد

 

شرکت سپیدار سیستم

شرکت سپیدار سیستم یکی از شرکت‌های عضو گروه همکاران سیستم است که در سال ۱۳۸۷، با هدف عرضه انحصاری سیستم حسابداری سپیدار و نرم افزار فروشگاهی دشت و ارائه خدمات به مشتریان این دو محصول تاسیس شد. نرم افزار مالی سپیدارِ همکاران سیستم با شعار ساده و پایدار نرم افزاری مناسب برای مدیریت هوشمندانه شرکت‌های کوچک و نرم افزار فروشگاهی دشتِ همکاران سیستم با پیام ساده و سودمند نرم افزار حسابداری ویژه اصناف و فروشگاه‌ها است

آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار دانلود رایگان فیلم و کتاب pdf آموزش تصویری برنامه حسابداری سپیدار پاورپوینت و ویدیوی آموزشی همکاران سیستم تلماتو دانلود فیلم و کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم pdf

اﻫﺪاف دوره آموزش برنامه حسابداری سپیدار 

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﭙﯿﺪار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ:

1- ﻋﻤﻠﯿﺎت راه اﻧﺪازی، اﺳﺘﻘﺮار و ورود اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﭙﯿﺪار را ﻓﺮاﮔﯿﺮد.
2- ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی )ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش،
درﯾﺎﻓﺖ و  ﭘﺮداﺧﺖ، اﻧﺒﺎرداری و (….را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
3- ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﻬﺎﻣﺪارن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
4- ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

مجموعه آموزشی پیش رو شامل  کتاب و فیلم  آموزشی سیستم جامع حسابداری سپیدار که نرم افزار سپیدار را به صورت متنی و تصویری و ویدیویی  با جزئیات کامل توضیح می دهد. و همچنین تعدادی مقاله آموزشی جداگانه مربوط به برنامه سپیدار.

فیلم و دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf  برنامه آموزشی

مجموعه آموزشی سپیدار برای چه افرادی مناسب است ؟

1-عزیزانی که به دنبال موقعیت شغلی بهتر در حوزه حسابداری و حسابرسی هستند.

2-  دانشجویان و افراد هنرجو در حوزه حسابداری ومدیریت

3- تمام رده های حسابداری (کمک حسابدار-حسابدار-حسابدار ارشد-مدیر مالی

4- مدیران عامل و اعضاء هیت مدیره که قصد انتخاب یک نرم افزار مالی مناسب را دارند

 

آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار دانلود رایگان فیلم و کتاب pdf آموزش تصویری برنامه حسابداری سپیدار پاورپوینت و ویدیوی آموزشی همکاران سیستم تلماتو دانلود فیلم و کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم pdf فیلم آموزشی برنامه همکاران سیستم دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf

 

دانلود رایگان فیلم و کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم با بیش از 7 ساعت آموزش ویدیویی و مقالات آموزشی pdf برنامه حسابداری سپیدار

فهرست مطالب آموزش برنامه حسابداری سپیدار همکاران سیستم   دانلود کتاب تصویری pdf و فیلم آموزش نرم افزار

فهرست مطالب کتاب
مقدمه
اهداف دوره

راه اندازی ، استقرار  و ورود اطلاعات پایه 

ورود به سیستم
معرفی صفحه اصلی
معرفی کلیدها
تعریف سال مالی

تنظیمات مربوط به اطلاعات شرکت

ایجاد کاربر جدید

تعریف کدینگ وترتیب کدینگ در سپیدار

مفهوم حساب وانواع طبقه بندی آن

استقرار کدینگ پیش فرض

انواع حساب های تفصیلی

دسته بندی حساب تفصیلی در سپیدار

تعریف مراکز هزینه

تعریف صندوق

تعریف حساب های بانکی

تعریف کارت خوان در سپیدار

تعریف تفصیلی سایر

سیستم حسابداری  

صدور سند حسابداری

قطعی یا دائمی کردن اسناد

صدور سند کل

شماره گزاری مجدد اسناد

تهیه گزارش از مانده یک حساب در کلیه سطوح گروه ،کل،معین وتفصیلی

تهیه تراز حساب ها کل،معین وتفصیلی

گزارش دفاتر کل،معین وتفصیلی

بستن حساب های سود زیانی

بستن حساب های دایمی: صدور سند اختتامیه وافتتاحیه

ورود اطلاعات پایه  وسایر سیستم ها  

معرفی دسته چک ها

معرفی انبار       دانلود رایگان فیلم و کتاب آموزش تصویری نرم افزار و برنامه حسابداری سپیدار pdf

معرفی واحدهای سنجش

معرفی کالا وخدمت

معرفی نوع فروش

معرفی اعلامیه قیمت

ورود اطلاعات ترازنامه شرکت در تاریخ …

ثبت چک های دریافتنی ابتدا دوره یا استقرار چک های دریافتی

ثبت چک های پرداختنی ابتدا دوره یا استقرار چک های دریافتی

ثبت موجودی کالای ابتدا دوره

انجام عملیات ابتدا دوره  و ثبت سند افتتاحیه حسابداری

سیستم دریافت وپرداخت آموزش نرم افزار سپیدار

انواع دریافت

انواع پرداخت

انتقال وجه از بانک به صندوق

عملیات بانکی چک دریافتنی

عملیات بانکی چک دپرداختنی

استر داد چک پرداختنی

تسویه کارت خوان

صورت حساب بانکی

تهیه صورت مغایرت بانکی

مرور عملیات بانکی

جست وجو چک

سیستم تامین کنندگان و انبار

فاکتور خرید

رسید از انبار

برگشت از رسید اانبار

خروج از انبار

برگشت از خروج انبار

قیمت گذاری اسناد انبار

قیمت گذاری محصولات تولیدی

صورت حساب طرف مقابل

اعلامیه بدهکار وبستانکار

مرور انبار تعدادی ومبلغی

گزارش کاردکس کالا

سیستم مشتریان و فروش  

ثبت پیش فاکتور

ثبت فاکتور فروش

گزارش مرور فروش

گزارش مالیات بر ارزش افزوده

فهرست مطالب فیلم ها
1- معرفی صفحه اصلی
2 – کاربرد کلیدهای مختلف در سیستم جامع سپیدار
3 – تعریف سال مالی
4 – تنظیمات مربوط به اطلاعات شرکت
5 – تعریف کاربر در سیستم سپیدار
6 – تعریف کدینگ و ترتیب کدینگ
7 – مفهوم حساب و انواع طبقه بندی آن
8 – استقرار کدینگ پیش فرض
9 – حساب تفصیلی
10 – تعریف طرف حساب
11 – تعریف مراکز هزینه
12 – تعریف صندوق
13 – تعریف حساب‌های بانکی
14 – تعریف کارت خوان
15 – تعریف تفصیلی سایر
16 – معرفی دسته چک‌ها
17 – معرفی انبار
18 – تعریف واحد سنجش جدید
19 – تعریف کالا و خدمت
20 – معرفی نوع فروش


21 – معرفی اعلام قیمت
22 – ثبت چک‌های دریافتنی در ابتدای دوره
23 – ثبت چک‌های ابتدا دوره پرداختنی
24 – ثبت موجودی کالای ابتدای دوره 24
25 – انجام عملیات اول دوره
26 – صدور سند حسابداری
27 – قطعی یا دائمی کردن اسناد
28 – صدور سند کل
29 – شماره گذاری مجدد اسناد
30 – مرور حساب‌ها
31 – گزارش ترازها
32 – گزارش دفاتر
33 – بستن حساب‌های سود زیانی
34 – صدور سند اختتامیه، افتتاحیه
35 – عملیات بانکی چک دریافتی
36 – عملیات بانکی چک پرداختی
37 – استرداد چک
38 – تسویه کارت خوان
39 – صورت حساب بانکی
40 – صورت مغایرت حساب بانکی


41 – مرور عملیات بانکی
42 – جستجوی چک
43 – فاکتور خرید
44 – برگشت از رسید انبار
45 – خروج از انبار
46 – برگشت از خروج از انبار
47 – قیمت گذاری اسناد انبار
48 – دریافت و پرداخت
49 – آموزش کامل انبار نرم افزار سپیدار
50 – آموزش صدور سند و کلید های میانبر
51 – آموزش کامل قسمت مشتریان و فروش سپیدار
52 – آموزش نحوه ثبت استقرار دارایی ثابت
53 – آموزش نحوه ثبت بلااستفاده کردن دارایی ثابت
54 – آموزش نحوه ثبت تغییر نرخ و روش استهلاک دارایی ثابت
55 – آموزش نحوه ثبت طبقه و گروه دارایی ثابت
56 – آموزش نحوه ثبت فاکتور خرید دارایی ثابت
57 – آموزش نحوه ثبت فروش دارایی ثابت
58 – آموزش نحوه ثبت محل استقرار دارایی ثابت
59 – آموزش نحوه ثبت مخارج پس از تحصیل دارایی ثابت
60 – آموزش ویدئویی اقدامات مهم در زمان بستن حسابها


61 – آموزش ویدئویی تهیه فایل گزارشات فصلی در نرم افزار سپیدار
62 – آموزش تنظیمات دارایی ثابت در برنامه سپیدار
63 – آموزش_محاسبه_استهلاک_دارایی_ثابت
64 – پیش بینی تولید
65 – ترازنامه
66 – تعریف فرمول ساخت
67 – تهیه فایل الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق
68 – تهیه فایل گزارش فصلی سال نحوه تهیه فایل خرید و فروش فصلی
69 – جابجایی ستون های فاکتور
70 – سپیدار-پیش فاکتور
71 – عملیات ارزی
72 – قراردادن اطلاعات تکمیلی فاکتور به چاپ فاکتور
73 – قوانین مالیات بر درآمد حقوق و اعمال آن 1
74 – قوانین مالیات بر درآمد حقوق و اعمال آن 2
75 – گزارش مرور سفارش در سیستم تولید
76 – گزارشات دارایی ثابت
77 – مالیات بر ارزش افزوده در نرم افزار سپیدار
78 – محاسبه سنوات در قسمت حقوق دستمزد
79 – محاسبه عیدی در نرم افزار سپیدار 1
80 – محاسبه عیدی در نرم افزار سپیدار 2


81 – نحوه ارسال و دریافت اطلاعات در نرم افزار سپیدار
82 – نحوه اضافه کردن ستون به فاکتور
83 – نحوه تراز کردن ستون در فاکتور
84 – نحوه تغییر سایز ستون ها در فاکتور
85 – نحوه تغییر فونت در گزارشات
86 – نحوه حذف ستون در فاکتور
87 – نحوه ویرایش گزارش کلاب 

 

 

 

 

آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار دانلود رایگان فیلم و کتاب pdf آموزش تصویری برنامه حسابداری سپیدار پاورپوینت و ویدیوی آموزشی همکاران سیستم تلماتو دانلود فیلم آموزش نرم افزار همکاران سیستم دانلود فیلم و کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم نرم افزار حسابداری pdf دانلود رایگان فیلم و کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم با بیش از 7 ساعت آموزش ویدیویی و مقالات آموزشی pdf برنامه حسابداری سپیدار

دانلود فیلم و ویدیوی کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf ، آموزشی برنامه همکاران سیستم تهران کرج ppt فیلم آموزشی رایگان دانلود دانلود پاورپوینت آموزش حسابداری سپیدار

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود فیلم و کتاب آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم تصویری pdf”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.